Afasi

Afasi er språk- og kommunikasjonsvansker som kan oppstå etter en ervervet skade i hjernen. Språkvanskene kan medføre vansker med å utrykke seg, å forstå hva andre sier, eller vansker med å forstå og bruke andre former for kommunikasjon, som gester, kroppsspråk eller bruk av telefon. Evnen til å lese og skrive kan også være påvirket. Alvorlighetsgraden av afasi vil variere. Dette innebærer både hvilke områder av språket som rammes, og hvor alvorlig afasien er. Afasi forekommer i alle aldre, hvor den vanligste årsaken ofte er hjerneslag. 

Les mer om afasi her.

Lag din egen hjemmeside gratis!