Priser og refusjon

Alle som opplever vansker med språk, tale, stemme eller svelging har rett til å få dekt alle utgifter til undersøkelse og behandling. Dette er hjemlet i Folketrygdloven § 5-10. HELFO dekker da utgifter til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped. Det er et vilkår for rett til stønad at medlemmet er henvist fra lege. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets sykdom og funksjonsevne. Les mer i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog.  

Om R-lydsvansker dekkes av Helfo se informasjon om tale- og språkvansker.


Follo logopedi har avtale om direkte oppgjør med HELFO, noe som betyr at behandling hos logoped er gratis for de som oppfyller kriteriene over. 

Vi følger derfor til en hver tid HELFO sine satser. Les mer om takstene på Lovdata. Takstene justeres 1.juli hvert år, og er i nå som følger:

  1. Undersøkelse, 60 min: kr 1271,-
  2. Behandling, 60 minutter: kr 1218,-

Det kan også kjøpes private logopedtimer uten henvisning. Timen betales da med Vipps og kvittering sendes på e-post. I enkelte tilfeller kan også kommunen vedta å kjøpe logopedtimer for enkeltpersoner. 

Lag din egen hjemmeside gratis!